PRÍCHOD / ARRIVAL

PRÍCHOD / ARRIVAL

Milí súťažiaci, vypíšte formulár z dôvodu naplánovania akustickej skúšky v súťažnej sále.

Dear competitors, fill out the form in order to schedule an acoustic test in the competition hall.