Piano Talents for Europe 

Propozície

1. Medzinárodnej súťaže v hre na klavíri KLAVÍRNE TALENTY PRE EURÓPU

Súťaž je vypísaná pre mladých klaviristov v štyroch vekových kategóriách:

do 10 rokov

do 13 rokov

do 16 rokov

do 20 rokov.

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií

2. Zaslať prihlášku do 31. marca 2018

3. Zaplatiť štartovné 30.- EUR pri akreditácii v deň súťaže

Kategórie a repertoár:

1. kategória - rok narodenia 2008 a mladší

Jedno kolová súťaž

Povinná skladba: L. van Beethoven - Sonatína in F Major, Anh. 5 Allegro assai - bez opakovania a ďalší ľubovoľný repertoár v trvaní max. 6 min.

2. kategória - rok narodenia 2005 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba: J. S. Bach - Allemande z Francúzskej suity G dur č. 5 BWV 816

a rýchla časť z klasicistickej sonáty

celkové trvanie 1. kola do 8 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 minút

3. kategória - rok narodenia 2002 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba: D. Scarlatti - Sonata K9 L413

a rýchla časť z klasicistickej sonáty

celkové trvanie 1. kola do 10 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár obsahujúci aj skladbu z obdobia romantizmu v trvaní do 12 minút

4. kategória - rok narodenia 1998 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba: F. Chopin - etuda z op.10 alebo 25, okrem op.10 č. 3 a 6 a op.25 č.7

a ľubovoľný repertoár

celkové trvanie 1. kola do 10 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 14 minút

Hra spamäti je povinná!

V prípade prekročenia určeného časového limitu porota môže zastaviť súťažný výkon, toto nemá vplyv na bodovanie.

Hodnotenie

Porota určí:

- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich

- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola celkové poradie súťažiacich

- na základe hlasovania z víťazov jednotlivých kategórií držiteľa Grand Prix

Ocenenia

• Grand Prix - diplom, vecná cena, honorované koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2019 vo výške 500.-EUR + 500.- cena pre pedagóga

• I. miesto v kategórii - diplom, vecná cena, štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2018 + 100.-EUR cena pre pedagóga

• II. miesto - diplom, vecná cena

• III. miesto - diplom, vecná cena

• IV. a ďalšie miesto: diplom

• Cena pedagógovi

• Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska

• Cena za interpretáciu skladby slovenského autora

• Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.

V prípade audiovizuálneho záznam a foto dokumentácie zo súťaže sa účastník súťaže zrieka všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasí s ich ďalším použitím.

Každý súťažiaci, ktorý zašle prihlášku do súťaže, súhlasí s jej podmienkami a pravidlami bez výhrad.