Propozície / Regulation

Chamber play

The competition for young musicians in the cast:

Piano trio: piano, violin, cello

Piano trio: piano, flute, clarinet

in two categories:

under the age of 16

under the age of 20.

Applicants will qualify for the event only if:

1. they meet the requirements for one of the categories

2. they submit their application by March 15th, 2020

3. they pay the entrance fee 50.- EUR or accreditation on the day of the competition

Categories and repertoire:

1. category - year of birth 2004 and younger

A single round competition

Repertoire: optional repertoire lasting up to 15 minutes.

2. category - year of birth 2000 and younger

A single round competition

Repertoire: Mov.I of the Piano Trio of the Classicist Period and optional repertoire. Total time up to 20 minutes .

Rewards

• Grand Prix - diploma, material prize, honored concert performance at International music festival "Kubínska hudobná jeseň 2021"

• I. prize - diploma, material prize, scholarship at International Master Classes Schola Arvenzis 2020 (www.scholaarvenzis.eu)

• II. prize - diploma, material prize

• III. prize - diploma, material prize

• IV. and other prizes: diploma

• The prize for the Best Teacher

• The prize for the Best Slovak Competitor

• The prize for performance of work by Slovak composer

• The prize for performance of work by the 20. and 21. century composer

The Jury may decide not to award certain prizes or award others.

In the case of an audiovisual recordings and photo of the competition, the contestants renounces all economic and legal claims and agree to their further use.

Each contestant who submits the application to the competition agrees to its terms and conditions without reservation.

Komorná hra

Súťaž je vypísaná pre mladých hudobníkov v obsadení:

klavírne trio: klavír, husle, violoncello

klavírne trio: klavír, flauta, klarinet

v dvoch kategóriách:

do 16 rokov

do 20 rokov.

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií

2. Zaslať prihlášku do 15. marec 2020

3. Zaplatiť štartovné 50,- EUR

Kategória a repertoár:

1. kategória - rok narodenia 2004 a mladší

Jedno kolová súťaž

Repertoár: voľný repertoár spolu do 15 minút.

2. kategória - rok narodenia 2000 a mladší

Jedno kolová súťaž

Repertoár: 1. časť z klavírneho tria klasicistického obdobia a voľný repertoár spolu do 20 minút.

Ocenenia

• Grand Prix - diplom, vecná cena, honorované koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2021

• I. miesto v kategórii - diplom, vecná cena, štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2020

• II. miesto - diplom, vecná cena

• III. miesto - diplom, vecná cena

• IV. a ďalšie miesto: diplom

• Cena pedagógovi

• Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska

• Cena za interpretáciu skladby slovenského autora

• Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.

V prípade audiovizuálneho záznam a foto dokumentácie zo súťaže sa účastník súťaže zrieka všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasí s ich ďalším použitím.

Každý súťažiaci, ktorý zašle prihlášku do súťaže, súhlasí s jej podmienkami a pravidlami bez výhrad.