Regulation

4th International Piano Competition PIANO TALENTS FOR EUROPE 2023

A. Solo play

The competition for young pianists is divided into four categories:

Pianists under the age of 10

Pianists under the age of 13

Pianists under the age of 16

Pianists under the age of 20

Applicants will qualify for the event only if:

1. they meet the requirements for one of the categories

2. they submit their application by May 5th, 2023

3. they pay the entrance fee 50.- EUR pay by May 30th 2023

Categories and repertoire:

1. category - year of birth 2013 and younger

Mandatory repertoire:

a/ Juraj Hatrík - Cycle Spievaj klavír: Mov. Keď v nebi vyhrávajú, Čo je čo ( Order sheet music )

b/ composition of the Classicist Period

c/ some optional repertoire

Total time up to 9 minutes

2. category - year of birth 2010 and younger

Mandatory repertoire:

a/ Juraj Hatrík: Motýľ a Hry pod veľkým slnkom ( Order sheet music )

b/ composition of the Classicist Period

c/ some optional repertoire

Total time up to 15 minutes

3. category - year of birth 2007 and younger

Mandatory repertoire:

a/ Juraj Hatrík: Bolo - nebolo Mov. 1 ( Order sheet music )

b/ a fast movement from classical style sonata

c/ optional repertoire required also some piece from Romantic period

Total time up to 20 minutes

4. category - year of birth 2003 and younger

Mandatory repertoire:

a/ Juraj Hatrík: Toccata ( Order sheet music )

b/ a fast movement from classical style sonata

c/ optional repertoire

Total time up to 20 minutes

All pieces must be performed from memory!

In the case, that you will be over the time limit, the Jury can stop you. This will not influence scoring.

Assessment

The Jury will decide:

- competition results by number of points

- The Grand Prix chosen by voting from winners of all categories.

Rewards

• Grand Prix - diploma, material prize, honored concert performance at International music festival "Kubínska hudobná jeseň 2023",

• I. prize - diploma, material prize, scholarship at International Master Classes Schola Arvenzis 2023 (www.scholaarvenzis.eu)

• II. prize - diploma, material prize

• III. prize - diploma, material prize

• IV. and other prizes: diploma

• The prize for the Best Teacher

• The prize for the Best Slovak Competitor

• The prize for performance of work by Juraj Hatrík

• The prize for performance of work by the 20. and 21. century composer

The Jury may decide not to award certain prizes or award others.

In the case of an audiovisual recordings and photo of the competition, the contestants renounces all economic and legal claims and agree to their further use.

Each contestant who submits the application to the competition agrees to its terms and conditions without reservation.

PROPOZÍCIE

4. Medzinárodnej súťaže v hre na klavíri KLAVÍRNE TALENTY PRE EURÓPU 2023

Sólová hra

Súťaž je vypísaná pre mladých klaviristov v štyroch kategóriách:

do 10 rokov

do 13 rokov

do 16 rokov

do 20 rokov.

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií

2. Zaslať prihlášku do 05. mája 2023

3. Zaplatiť štartovné 50.- EUR do 30. mája 2023

Kategórie a repertoár:

1. kategória - rok narodenia 2013 a mladší

a/ Povinná skladba:

Juraj Hatrík - Z cyklu Spievaj klavír: časti Keď v nebi vyhrávajú, Čo je čo

b/ skladba z obdobia klasicizmu

c/ ľubovoľný repertoár

Celkové trvanie do 9 minút

2. kategória - rok narodenia 2010 a mladší

a/ Povinná skladba:

Juraj Hatrík: Motýľ a Hry pod veľkým slnkom

b/ skladba z obdobia klasicizmu

c/ ľubovoľný repertoár

Celkové trvanie do 15 minút

3. kategória - rok narodenia 2007 a mladší

a/ Povinná skladba:

Juraj Hatrík: Bolo - nebolo I. časť

b/ rýchla časť z klasicistickej sonáty

c/ ľubovoľný repertoár obsahujúci aj skladbu z obdobia romantizmu

Celkové trvanie do 20 minút

4. kategória - rok narodenia 2003 a mladší

a/ Povinná skladba:
Juraj Hatrík: Toccata

b/ rýchla časť z klasicistickej sonáty

c/ ľubovoľný repertoár

Celkové trvanie do 20 minút

Hra spamäti je povinná!

V prípade prekročenia určeného časového limitu porota môže zastaviť súťažný výkon, toto nemá vplyv na bodovanie.

Hodnotenie

Porota určí:

- bodovaním poradie súťažiacich

- na základe hlasovania z víťazov jednotlivých kategórií držiteľa Grand Prix

Ocenenia

• Grand Prix - diplom, vecná cena, honorované koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2023

• I. miesto v kategórii - diplom, vecná cena, štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2023 (www.scholaarvenzis.eu)

• II. miesto - diplom, vecná cena

• III. miesto - diplom, vecná cena

• IV. a ďalšie miesto: diplom

• Cena pedagógovi

• Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska

• Cena za interpretáciu skladby Juraja Hatríka

• Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.

V prípade audiovizuálneho záznam a foto dokumentácie zo súťaže sa účastník súťaže zrieka všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasí s ich ďalším použitím.

Každý súťažiaci, ktorý zašle prihlášku do súťaže, súhlasí s jej podmienkami a pravidlami bez výhrad.