Propozície

Categories and repertoire:

1. category - year of birth 2010 and younger

A single round competition

Mandatory repertoire: W. A. Mozart- Viennese Sonatina (Wiener Sonatine) No. 6, Mov. I - Allegretto

and some optional repertoire

Total time up to 9 minutes

2. category - year of birth 2006 and younger

I. Round:

Mandatory repertoire: J. S. Bach - French suite E flat major č. 4 BWV 815 - Allemande

and a fast movement from classical style sonata

Total time of 1. round lasting up to 9 minutes

II. Round:

Optional repertoire lasting up to 10 min.

3. category - year of birth 2003 and younger

I. Round:

Mandatory repertoire: D. Scarlatti - Sonata K 491

and a fast movement from classical style sonata

Total time of 1. round lasting up to 10 minutes

II. Round:

Optional repertoire lasting up to 12 min., required also some piece from Romantic period

4. category - year of birth 1999 and younger

I. Roun:

Mandatory repertoire: F. Chopin - etude from op. 10 or op. 25, not op.10 no. 3 and 6 and op.25 no.7

and some optional repertoire

Total time of 1. round lasting up to 13 minutes

II. Round:

Optional repertoire lasting up to 15 minutes

All pieces must be performed from memory!

In the case, that you will be over the time limit, the Jury can stop you. This will not influence scoring.

Assessment

The Jury will decide:

- in single round competition results by number of points

- in two round competition qualification to second round by number of points, by adding points from I. and II. round official results of the competition

- The Grand Prix chosen by voting from winners of all categories.

Rewards

• Grand Prix - diploma, material prize, honored concert performance at International music festival "Kubínska hudobná jeseň 2020"

• I. prize - diploma, material prize, scholarship at International Master Classes Schola Arvenzis 2019 (www.scholaarvenzis.eu)

• II. prize - diploma, material prize

• III. prize - diploma, material prize

• IV. and other prizes: diploma

• The prize for the Best Teacher

• The prize for the Best Slovak Competitor

• The prize for performance of work by Slovak composer

• The prize for performance of work by the 20. and 21. century composer

The Jury may decide not to award certain prizes or award others.

In the case of an audiovisual recordings and photo of the competition, the contestants renounces all economic and legal claims and agree to their further use.

Each contestant who submits the application to the competition agrees to its terms and conditions without reservation.

PROPOZÍCIE

2. Medzinárodnej súťaže v hre na klavíri KLAVÍRNE TALENTY PRE EURÓPU

Sólová hra

Súťaž je vypísaná pre mladých klaviristov v štyroch kategóriách:

do 10 rokov

do 13 rokov

do 16 rokov

do 20 rokov.

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií

2. Zaslať prihlášku do 28.02.2019

3. Zaplatiť štartovné 50.- EUR

Kategórie a repertoár:

1. kategória - rok narodenia 2009 a mladší

Jednokolová súťaž

Povinná skladba: W. A. Mozart- Viennese Sonatina (Wiener Sonatine) No. 6, 1. časť Allegretto

a ďalší ľubovoľný repertoár

celkové trvanie do 9 minút

2. kategória - rok narodenia 2006 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba: J. S. Bach - Francúzska suita Es dur č. 4 BWV 815 - Allemande

a rýchla časť z klasicistickej sonáty

celkové trvanie 1. kola do 9 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 minút

3. kategória - rok narodenia 2003 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba: D. Scarlatti - Sonata K 491

a rýchla časť z klasicistickej sonáty

celkové trvanie 1. kola do 10 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár obsahujúci aj skladbu z obdobia romantizmu v trvaní do 12 minút

4. kategória - rok narodenia 1999 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba: F. Chopin - etuda z op.10 alebo 25, okrem op.10 č. 3 a 6 a op.25 č.7

a ďalší ľubovoľný repertoár

celkové trvanie 1. kola do 13 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 15 minút

Hra spamäti je povinná!

V prípade prekročenia určeného časového limitu porota môže zastaviť súťažný výkon, toto nemá vplyv na bodovanie.

Hodnotenie

Porota určí:

- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich

- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola celkové poradie súťažiacich

- na základe hlasovania z víťazov jednotlivých kategórií držiteľa Grand Prix

Ocenenia

• Grand Prix - diplom, vecná cena, honorované koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2020

• I. miesto v kategórii - diplom, vecná cena, štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2019

• II. miesto - diplom, vecná cena

• III. miesto - diplom, vecná cena

• IV. a ďalšie miesto: diplom

• Cena pedagógovi

• Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska

• Cena za interpretáciu skladby slovenského autora

• Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.

V prípade audiovizuálneho záznam a foto dokumentácie zo súťaže sa účastník súťaže zrieka všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasí s ich ďalším použitím.

Každý súťažiaci, ktorý zašle prihlášku do súťaže, súhlasí s jej podmienkami a pravidlami bez výhrad.