PROGRAM / PROGRAMME

PROGRAM

04. máj 2019

8.00 - 19.00 hod.

Hotel Park**** - recepcia

Akreditácia súťažiacich ( súťažiaci je povinný sa akreditovať najneskôr 1 hodinu pred začiatkom jeho kategórie)

8.00 - 12.45 hod.

Hotel Park**** - Malá kongresová sála

Akustické skúšky

13.00 hod.

II. kategória - 1. kolo súťaže

14.25 hod. výsledky II. kategória - 1. kolo súťaže

14.30 hod.

III. kategória - 1. kolo súťaže

15.55 hod. výsledky III. kategória - 1. kolo súťaže

16.00 hod.

IV. kategória - 1. kolo súťaže

30 min. po skončení výsledky IV. kategória - 1. kolo súťaže

05. máj 2019

7.30 - 8.00 hod.

Hotel Park**** - recepcia

Akreditácia súťažiacich

7.30 - 8.45 hod.

Hotel Park**** - Malá kongresová sála

Akustické skúšky I. kategória

9.00 hod.

I. kategória - Finále súťaže

10.00 hod.

Finále súťaže

II., III., IV. kategória sólo, komorná hra

cca 18.00 hod.

Vyhlásenie výsledkov súťaže

Koncert víťazov

Informácie pre súťažiacich:

Miesto súťaže

Hotel Park****

Radlinského 21

Dolný Kubín

GPS: 49.209584, 19.2931384

Parkovanie je v centre mesta spoplatnené.

Akreditácia súťažiacich: v. salóniku vedľa recepcie hotela

Je potrebné sa akreditovať najneskôr 1 hodinu pred začiatkom vašej kategórie.

Súťaž sa uskutoční v Malej kongresovej sále hotela.

Je to priestor pre cca 60 osôb s pódiom 4x6 m, klavír Steinway & sons.

Akustické skúšky budú možné podľa rozpisu 10 minút pre súťažiaceho.

Zázemie pre súťažiacich je vo Veľkej kongresovej sále hotela v blízkosti Malej kongresovej sály hotela

V hoteli budú 3 cvičné miestnosti s klavírom.

Priamy prenos súťaže bude na www.talentsforeurope.eu

Videozáznam  zo súťaže bude možné zakúpiť v Informačnom stredisku v priestoroch Veľkej kongresovej sály hotela.

Fotografie z súťaže budú možné objednať a kúpiť v Informačnom stredisku v priestoroch Veľkej kongresovej sály hotela.

kontakty:

Leonard Vajdulák - riaditeľ súťaže tel. +421 905 940 348

Petra Vajduláková - manažér súťaže tel. +421 910 510 583

Programme

May 4th 2019

8.00 - 19.00

Hotel Park**** - reception

Accreditation of competitors ( competitors have to be accreditated at least one hour before beginnig their category)

8.00 - 12.45 

Small Congress Hall Hotel PARK****

Acoustic rehearsal

13.00

II. category - 1. round

14.25 results of II. category - 1. round

14.30

III. category - 1. round

15.55 results of III. category - 1. round

16.00 hod.

IV. category - 1. round

appr. 0,5 hour after the end of the catefory

results of IV. category - 1. round

May 5th 2018

7.30 - 8.00

Hotel Park**** - recepcion

Accredation of competitors

7.30 - 8.45

Small Congress Hall Hotel PARK****

Acoustic rehearsal I. category

9.00

I. category - FINAL of the competition

10.00

FINAL of the competition 

II., III., IV. category solo, Chamber play

18.00

Results of competition

Concert of winners

Information for competitors:

Place of competition

Hotel Park****

Radlinského 21

Dolný Kubín

GPS: 49.209584, 19.2931384

Parking in the city center is at charge.

Orientation in hotel will be identified by marks/arrows on the floor.

Accreditation of competitors: in the Lounge near the Hotel reception.

It is needed to be accredited 1 hour before start of your category.

The competition will take place in Small Congress Hall of the Hotel.

It is a room for 60 persons with stage 4x6 m, piano Steinway & sons.

Acoustic rehearsals will be possible in exact terms for 10 minutes for the competitor.

Backstage for competitors is in Big Congress Hall (near Small Congress Hall).

In hotel will be tree training rooms with piano.

Live stream of competition will be on www.talentsforeurope.eu

Video from the competition will be possible to buy at Information point in Big Congress Hall of the hotel.

Photos from the competition will be possible to order and buy at Information point in Big Congress Hall of the hotel.

Contacts:

Leonard Vajdulák - director of competition tel. +421 905 940 348

Petra Vajduláková - manager of competition tel. +421 910 510 583