Official results / Oficiálne výsledky

Live broadcasting / Živé vysielanie

  • Competition performance is broadcasted live and stored at our YouTube channel.
  • Súťažné vystúpenia sú vysielané naživo a video záznamy sú následne uložené na našom kanáli YouTube.


ORDER OF PERFORMANCE

I. category 9:00

Chmurova Katarina

Levandivska Marta

Wojdak Zuzanna

Chmurova Anna

II. round 

II. category 10:00

Nowicka Zofia

Prievalský Filip

Trungelová Marianna

Kriukova Mariia

Niziołek Łucja

III. category 11:15

Basista Michał

Czerwiński Piotr

Lukáč Marek

Repková Katarína

Zápotočný Pavol Bohdan

IV. category 13:00

Pisarčíková Ema

Włodarczyk Martyna

Beretová Alžbeta

Cibulová Silvia

Dzierzgowska Katarzyna

Gašperová Kristína

Herák Juraj

Jamroz Zofia

Chamber play 15:30

Mezzo Trio

MK3

Concert of winners 16:30 

Aktuality / News

Akustické skúšky / Akustic rehearsal

Date / Time Name Kategória 

03.05. - 18.15 Trungelová Marianna 2. category
03.05. - 18.45 Czerwiński Piotr 3. category
03.05. - 19.15 Dzierzgowska Katarzyna 4. category
03.05. - 20.30 Kriukova Mariia 2. category
03.05. - 20.40 Lyubchenko Artem 2. category
04.05. - 08.00 /
04.05. - 08.10 /
04.05. - 08.20 /
04.05. - 08.30 Nowicka Zofia 2. category
04.05. - 08.40 Jamroz Zofia 4. category
04.05. - 08.50 Cibulová Silvia 4. category
04.05. - 09.00 Herák Juraj 4. category
04.05. - 09.10 Pisarčíková Ema 4. category
04.05. - 09.20 Prievalský Filip 2. category
04.05. - 09.30 Beretová Alžbeta 4. category
04.05. - 09.40 Lakatos Ferenc 4. category
04.05. - 09.50 Gerecze Péter 4. category
04.05. - 10.00 Niziołek Łucja 2. category
04.05. - 10.10 Lukáč Marek 3. category
04.05. - 10.20 Zápotočný Pavol Bohdan 3. category
04.05. - 10.30 Majerčíková Marianna 4. category
04.05. - 10.40 Repková Katarína 3. category
04.05. - 10.50 Martavuz Daniel 4. category
04.05. - 11.00 Basista Michał 3. category
04.05. - 11.10 Włodarczyk Martyna 4. category
04.05. - 11.20 Gilewski Dominik 4. category
04.05. - 11.30 MKTrio 2. Chamber play
04.05. - 11.45 Gašperová Kristína 4. category
04.05. - 11.55 Mezzo Trio 2. Chamber play
04.05. - 12.10 Lengyelová Simona 4. category
05.05. - 08.00 Wojdak Zuzanna 1. category
05.05. - 08.10 Levandivska Marta 1. category
05.05. - 08.20 Chmurova Anna 1. category
05.05. - 08.30 Chmurova Katarina 1. category

Regulation

2nd International Piano Competition PIANO TALENTS FOR EUROPE

A. Solo play

The competition for young pianists is divided into four categories:

Pianists under the age of 10

Pianists under the age of 13

Pianists under the age of 16

Pianists under the age of 20

Applicants will qualify for the event only if:

1. they meet the requirements for one of the categories

2. they submit their application by February 28th, 2019

3. they pay the entrance fee 50.- EUR or accreditation on the day of the competition

Categories and repertoire:

1. category - year of birth 2009 and younger

A single round competition

Mandatory repertoire: W. A. Mozart- Viennese Sonatina (Wiener Sonatine) No. 6, Mov. I - Allegretto

and some optional repertoire

Total time up to 9 minutes

2. category - year of birth 2006 and younger

I. Round:

Mandatory repertoire: J. S. Bach - French suite E flat major č. 4 BWV 815 - Allemande

and a fast movement from classical style sonata

Total time of 1. round lasting up to 9 minutes

II. Round:

Optional repertoire lasting up to 10 min.

3. category - year of birth 2003 and younger

I. Round:

Mandatory repertoire: D. Scarlatti - Sonata K 491

and a fast movement from classical style sonata

Total time of 1. round lasting up to 10 minutes

II. Round:

Optional repertoire lasting up to 12 min., required also some piece from Romantic period

4. category - year of birth 1999 and younger

I. Roun:

Mandatory repertoire: F. Chopin - etude from op. 10 or op. 25, not op.10 no. 3 and 6 and op.25 no.7

and some optional repertoire

Total time of 1. round lasting up to 13 minutes

II. Round:

Optional repertoire lasting up to 15 minutes

All pieces must be performed from memory!

In the case, that you will be over the time limit, the Jury can stop you. This will not influence scoring.

Assessment

The Jury will decide:

- in single round competition results by number of points

- in two round competition qualification to second round by number of points, by adding points from I. and II. round official results of the competition

- The Grand Prix chosen by voting from winners of all categories.

Rewards

• Grand Prix - diploma, material prize, honored concert performance at International music festival "Kubínska hudobná jeseň 2020"

• I. prize - diploma, material prize, scholarship at International Master Classes Schola Arvenzis 2019 (www.scholaarvenzis.eu)

• II. prize - diploma, material prize

• III. prize - diploma, material prize

• IV. and other prizes: diploma

• The prize for the Best Teacher

• The prize for the Best Slovak Competitor

• The prize for performance of work by Slovak composer

• The prize for performance of work by the 20. and 21. century composer

The Jury may decide not to award certain prizes or award others.

In the case of an audiovisual recordings and photo of the competition, the contestants renounces all economic and legal claims and agree to their further use.

Each contestant who submits the application to the competition agrees to its terms and conditions without reservation.

B. Chamber play

The competition for young musicians in the cast:

Piano trio: piano, violin, cello

and

Piano trio: piano, flute, clarinet

in two categories:

under the age of 16

under the age of 20.

Applicants will qualify for the event only if:

1. they meet the requirements for one of the categories

2. they submit their application by February 28th, 2019

3. they pay the entrance fee 50.- EUR or accreditation on the day of the competition

Categories and repertoire:

1. category - year of birth 2003 and younger

A single round competition

Repertoire: optional repertoire lasting up to 15 minutes.

2. category - year of birth 1999 and younger

A single round competition

Repertoire: Mov.I of the Piano Trio of the Classicist Period and optional repertoire. Total time up to 20 minutes .

Rewards

• Grand Prix - diploma, material prize, honored concert performance at International music festival "Kubínska hudobná jeseň 2020"

• I. prize - diploma, material prize, scholarship at International Master Classes Schola Arvenzis 2019 (www.scholaarvenzis.eu)

• II. prize - diploma, material prize

• III. prize - diploma, material prize

• IV. and other prizes: diploma

• The prize for the Best Teacher

• The prize for the Best Slovak Competitor

• The prize for performance of work by Slovak composer

• The prize for performance of work by the 20. and 21. century composer

The Jury may decide not to award certain prizes or award others.

In the case of an audiovisual recordings and photo of the competition, the contestants renounces all economic and legal claims and agree to their further use.

Each contestant who submits the application to the competition agrees to its terms and conditions without reservation.

Propozície

2. Medzinárodnej súťaže v hre na klavíri KLAVÍRNE TALENTY PRE EURÓPU

A. Hra sólo

Súťaž je vypísaná pre mladých klaviristov v štyroch kategóriách:

do 10 rokov

do 13 rokov

do 16 rokov

do 20 rokov.

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií

2. Zaslať prihlášku do 28.02.2019

3. Zaplatiť štartovné 50.- EUR

Kategórie a repertoár:

1. kategória - rok narodenia 2009 a mladší

Jednokolová súťaž

Povinná skladba: W. A. Mozart - Viennese Sonatina (Wiener Sonatine) No. 6, 1. časť Allegretto

a ďalší ľubovoľný repertoár

celkové trvanie do 9 minút

2. kategória - rok narodenia 2006 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba: J. S. Bach - Francúzska suita Es dur č. 4 BWV 815 - Allemande

a rýchla časť z klasicistickej sonáty

celkové trvanie 1. kola do 9 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 minút

3. kategória - rok narodenia 2003 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba: D. Scarlatti - Sonata K 491

a rýchla časť z klasicistickej sonáty

celkové trvanie 1. kola do 10 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár obsahujúci aj skladbu z obdobia romantizmu v trvaní 10 - 12 minút

4. kategória - rok narodenia 1999 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba: F. Chopin - etuda z op.10 alebo 25, okrem op.10 č. 3 a 6 a op.25 č.7

a ďalší ľubovoľný repertoár

celkové trvanie 1. kola do 13 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár v trvaní  do 15 minút

Hra spamäti je povinná!

V prípade prekročenia určeného časového limitu porota môže zastaviť súťažný výkon, toto nemá vplyv na bodovanie.

Hodnotenie

Porota určí:

- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich

- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola celkové poradie súťažiacich

- na základe hlasovania z víťazov jednotlivých kategórií držiteľa Grand Prix

Ocenenia

• Grand Prix - diplom, vecná cena, honorované koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2020

• I. miesto v kategórii - diplom, vecná cena, štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2019

• II. miesto - diplom, vecná cena

• III. miesto - diplom, vecná cena

• IV. a ďalšie miesto: diplom

• Cena pedagógovi

• Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska

• Cena za interpretáciu skladby slovenského autora

• Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.

V prípade audiovizuálneho záznam a foto dokumentácie zo súťaže sa účastník súťaže zrieka všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasí s ich ďalším použitím.

Každý súťažiaci, ktorý zašle prihlášku do súťaže, súhlasí s jej podmienkami a pravidlami bez výhrad.

B. komorná hra

Súťaž je vypísaná pre mladých hudobníkov v obsadení:

klavírne trio: klavír, husle, violončelo

a

klavírne trio: klavír, flauta, klarinet

v dvoch kategóriách:

do 16 rokov

do 20 rokov.

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií

2. Zaslať prihlášku do 28. februára 2019

3. Zaplatiť štartovné 50,- EUR

Kategória a repertoár:

1. kategória - rok narodenia 2003 a mladší

Jedno kolová súťaž

Repertoár: voľný repertoár spolu do 15 minút.

2. kategória - rok narodenia 1999 a mladší

Jedno kolová súťaž

Repertoár: 1. časť z klavírneho tria klasicistického obdobia a voľný repertoár spolu do 20 minút.

Ocenenia

• Grand Prix - diplom, vecná cena, honorované koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2020

• I. miesto v kategórii - diplom, vecná cena, štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2019

• II. miesto - diplom, vecná cena

• III. miesto - diplom, vecná cena

• IV. a ďalšie miesto: diplom

• Cena pedagógovi

• Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska

• Cena za interpretáciu skladby slovenského autora

• Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.

V prípade audiovizuálneho záznam a foto dokumentácie zo súťaže sa účastník súťaže zrieka všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasí s ich ďalším použitím.

Každý súťažiaci, ktorý zašle prihlášku do súťaže, súhlasí s jej podmienkami a pravidlami bez výhrad.


Najnovšie články na našom blogu

Final results of Piano Talents for Europe 2018