Solo play / Sólová hra

PROPOZÍCIE

5. Medzinárodnej súťaže v hre na klavíri KLAVÍRNE TALENTY PRE EURÓPU 2024

A. Sólová hra

Súťaž je vypísaná pre mladých klaviristov v štyroch kategóriách:

do 10 rokov

do 13 rokov

do 16 rokov

do 20 rokov.

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií

2. Zaslať prihlášku do 30. apríla 2024

3. Zaplatiť štartovné 70.- EUR do 31. mája 2024

Kategórie a repertoár:

1. kategória - rok narodenia 2014 a mladší

Jednokolová súťaž

Skladba z obdobia klasicizmu a ďalší ľubovoľný repertoár

celkové trvanie do 8 minút

2. kategória - rok narodenia 2011 a mladší

Jednokolová súťaž

Skladba z obdobia klasicizmu a ďalší ľubovoľný repertoár

celkové trvanie do 10 minút

3. kategória - rok narodenia 2008 a mladší

Jednokolová súťaž

Rýchla časť zo sonáty z obdobia klasicizmu a ďalší ľubovoľný repertoár

celkové trvanie do 12 minút

4. kategória - rok narodenia 2004 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba: 1. časť sonáty z obdobia klasicizmu

F. Chopin – etuda z op.10 alebo 25, okrem op.10 č. 3 a 6 a op.25 č.7

celkové trvanie 1. kola 10 min.

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 14 minút

Hra spamäti je povinná!

V prípade prekročenia určeného časového limitu porota môže zastaviť súťažný výkon, toto nemá vplyv na bodovanie.

Hodnotenie

Porota určí:

- bodovaním poradie súťažiacich v jednotlivých kategóriách

- v dvojkolovej súťaži sa zrátavajú body oboch kôl

- na základe hlasovania z víťazov jednotlivých kategórií držiteľa Grand Prix

Ocenenia

• Grand Prix - diplom, vecná cena, štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2024, honorované koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2024

• I. miesto v kategórii - diplom, vecná cena

• II. miesto - diplom, vecná cena

• III. miesto - diplom, vecná cena

• IV. a ďalšie miesto: diplom

• Cena Art AIR Centra - štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2024

• Cena pedagógovi

• Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska

• Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.

V prípade audiovizuálneho záznam a foto dokumentácie zo súťaže sa účastník súťaže zrieka všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasí s ich ďalším použitím.

Každý súťažiaci, ktorý zašle prihlášku do súťaže, súhlasí s jej podmienkami a pravidlami bez výhrad.

Regulation

5th International Piano Competition PIANO TALENTS FOR EUROPE 2024

A. Solo play

The competition for young pianists is divided into four categories:

Pianists under the age of 10

Pianists under the age of 13

Pianists under the age of 16

Pianists under the age of 20

Applicants will qualify for the event only if:

1. they meet the requirements for one of the categories

2. they submit their application by April 30th, 2024

3. they pay the entrance fee 70.- EUR pay by May 30th 2024

Categories and repertoire

1. category - year of birth 2014 and younger

composition of the Classicist Period and some optional repertoire

Total time up to 8 minutes

2. category - year of birth 2011 and younger

composition of the Classicist Period and some optional repertoire

Total time up to 10 minutes

3. category - year of birth 2008 and younger

Mandatory repertoire:

a fast movement from sonata of the Classicist Period and some optional repertoire

Total time up to 12 minutes

4. category - year of birth 2004 and younger

I. round:

First part of the sonata of the Classicist Period 

and F. Chopin - etude from op. 10 or op. 25, not op.10 no. 3 and 6 and op.25 no.7

Total time up to 10 minutes

II. round:

some optional repertoire

Total time up to 14 minutes


All pieces must be performed from memory!

In the case, that you will be over the time limit, the Jury can stop you. This will not influence scoring.

ASSESSMENT

The Jury will decide:

- competition results by number of points

- in two round competition qualification to second round by number of points, by adding points from I. and II. round official results of the competition

- The Grand Prix chosen by voting from winners of all categories.

REWARDS

• Grand Prix - diploma, material prize, honored concert performance at International music festival "Kubínska hudobná jeseň 2024",

• I. prize - diploma, material prize, scholarship at International Master Classes Schola Arvenzis 2024 (www.scholaarvenzis.eu)

• II. prize - diploma, material prize

• III. prize - diploma, material prize

• IV. and other prizes: diploma

• The prize for the Best Teacher

• The prize for the Best Slovak Competitor

• The prize for performance of work by Juraj Hatrík

• The prize for performance of work by the 20. and 21. century composer

The Jury may decide not to award certain prizes or award others.

In the case of an audiovisual recordings and photo of the competition, the contestants renounces all economic and legal claims and agree to their further use.

Each contestant who submits the application to the competition agrees to its terms and conditions without reservation.