Propozície / Regulation

3rd International Piano Competition PIANO TALENTS FOR EUROPE 2021

A. Solo play

The competition for young pianists is divided into four categories:

Pianists under the age of 10

Pianists under the age of 13

Pianists under the age of 16

Pianists under the age of 20

Applicants will qualify for the event only if:

1. they meet the requirements for one of the categories

2. they submit their application by March 15th, 2021

3. they pay the entrance fee 50.- EUR or accreditation on the day of the competition

Categories and repertoire:

1. category - year of birth 2011 and younger

A single round competition

Mandatory repertoire:

composition of the Classicist Period

and some optional repertoire

Total time up to 9 minutes

2. category - year of birth 2008 and younger

I. Round:

Mandatory repertoire:

Ján Cikker - Čo mi deti rozprávali (select): Tancuj so mnou; Čo je v tom opustenom hrade; Kam uteká potôčik?

and a fast movement from classical style sonata

Total time of 1. round lasting up to 9 minutes

II. Round:

Optional repertoire lasting up to 10 min.

3. category - year of birth 2005 and younger

I. Round:

Mandatory repertoire:

Ján Cikker - Čo mi deti rozprávali (select): Vlak ide! Prečo je nebo belasé? Vypustil som motýlika

and a fast movement from classical style sonata

Total time of 1. round lasting up to 10 minutes

II. Round:

Optional repertoire lasting up to 12 min., required also some piece from Romantic period

4. category - year of birth 2001 and younger

I. Roun:

Mandatory repertoire:

J. Cikker: Tatranské potoky - Mov. Potok a vánok

and some optional repertoire

Total time of 1. round lasting up to 13 minutes

II. Round:

Optional repertoire lasting up to 15 minutes

All pieces must be performed from memory!

In the case, that you will be over the time limit, the Jury can stop you. This will not influence scoring.

Assessment

The Jury will decide:

- in single round competition results by number of points

- in two round competition qualification to second round by number of points, by adding points from I. and II. round official results of the competition

- The Grand Prix chosen by voting from winners of all categories.

Rewards

• Grand Prix - diploma, material prize, honored concert performance at International music festival "Kubínska hudobná jeseň 2021", scholarship at International Master Classes Schola Arvenzis 2021 (www.scholaarvenzis.eu)

• I. prize - diploma, material prize,

• II. prize - diploma, material prize

• III. prize - diploma, material prize

• IV. and other prizes: diploma

• The prize Art AIR Center - scholarship at International Master Classes Schola Arvenzis 2021 

• The prize for the Best Teacher

• The prize for the Best Slovak Competitor

• The prize for performance of work by Ján Cikker

• The prize for performance of work by the 20. and 21. century composer

The Jury may decide not to award certain prizes or award others.

In the case of an audiovisual recordings and photo of the competition, the contestants renounces all economic and legal claims and agree to their further use.

Each contestant who submits the application to the competition agrees to its terms and conditions without reservation.

PROPOZÍCIE

3. Medzinárodnej súťaže v hre na klavíri KLAVÍRNE TALENTY PRE EURÓPU 2021

Sólová hra

Súťaž je vypísaná pre mladých klaviristov v štyroch kategóriách:

do 10 rokov

do 13 rokov

do 16 rokov

do 20 rokov.

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií

2. Zaslať prihlášku do 15. marca 2021

3. Zaplatiť štartovné 50.- EUR pri akreditácii v deň súťaže

Kategórie a repertoár:

1. kategória - rok narodenia 2011 mladší

Jednokolová súťaž

Povinná skladba: skladba z obdobia klasicizmu

a ďalší ľubovoľný repertoár

celkové trvanie do 9 minút

2. kategória - rok narodenia 2008 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba:

Ján Cikker - Čo mi deti rozprávali (výber): Tancuj so mnou;

Čo je v tom opustenom hrade; Kam uteká potôčik?

a rýchla časť z klasicistickej sonáty

celkové trvanie 1. kola do 9 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 minút

3. kategória - rok narodenia 2005 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba:

Ján Cikker - Čo mi deti rozprávali (výber): Vlak ide! Prečo je nebo belasé? Vypustil som motýlika

a rýchla časť z klasicistickej sonáty

celkové trvanie 1. kola do 10 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár obsahujúci aj skladbu z obdobia romantizmu v trvaní do 12 minút

4. kategória - rok narodenia 2001 a mladší

I. kolo:

Povinná skladba: J. Cikker - Tatranské potoky - časť Potok a vánok

a ďalší ľubovoľný repertoár

celkové trvanie 1. kola do 13 minút

II. kolo:

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 15 minút

Hra spamäti je povinná!

V prípade prekročenia určeného časového limitu porota môže zastaviť súťažný výkon, toto nemá vplyv na bodovanie.

Hodnotenie

Porota určí:

- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich

- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola celkové poradie súťažiacich

- na základe hlasovania z víťazov jednotlivých kategórií držiteľa Grand Prix

Ocenenia

• Grand Prix - diplom, vecná cena, honorované koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2021, štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2021

• I. miesto v kategórii - diplom, vecná cena

• II. miesto - diplom, vecná cena

• III. miesto - diplom, vecná cena

• IV. a ďalšie miesto: diplom

• Cena Art AIR Centra - štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2021
• Cena pedagógovi

• Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska

• Cena za interpretáciu skladby Jána Cikkera

• Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.

V prípade audiovizuálneho záznam a foto dokumentácie zo súťaže sa účastník súťaže zrieka všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasí s ich ďalším použitím.

Každý súťažiaci, ktorý zašle prihlášku do súťaže, súhlasí s jej podmienkami a pravidlami bez výhrad.